Vedtekter

Vedtekter for Norske Scenografer

(Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010 , 12.06.2013, 27.05.2014, 03.06.2015 og 19.09.16)

 § 1. Formål m.v.

 1.1 Formål

Norske Scenografer er en landsomfattende, faglig sammenslutning av scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere og lyddesignere. Foreningens formål er å fremme og ivareta medlemmenes økonomiske, kunstneriske og sosiale kår.

 1.2 Medlemmenes rettigheter og plikter

Medlemmene plikter å følge de avtaler foreningen – selv eller gjennom deltagelse i forvaltningsorganisasjoner ­ inngår på medlemmenes vegne, innenfor de grenser som følger av disse vedtekter og lovgivning.

 1.3 Forvaltning av medlemmenes rettigheter og   vederlag for rettigheter

Til foreningens oppgaver hører å:

 1) opprette tariffavtaler med arbeidsgiver og rammeavtaler og normalkontrakter m.v. med potensielle oppdragsgivere for medlemmene,

2) kunne påtale og forfølge krenkelser av medlemmenes verk,

3) inngå bindende avtaler som tillater nærmere avgrenset bruk av medlemmenes offentliggjorte verk, prestasjoner eller produksjoner,

4) inngå bindende avtaler om innkrevning, forvaltning og fordeling av vederlag eller kompensasjon for bruk som er tillatt ved avtale etter foregående punkt, ved lov eller ved vedtak av offentlig organ med hjemmel i lov.

Fullmaktene ifølge første ledd punkt 2, 3 og 4 er ikke-eksklusive. *

Foreningen kan overlate forvaltning etter denne bestemmelse til en felles forvaltningsorganisasjon som foreningen er medlem av.

Ivaretakelse av medlemmenes interesser i utlandet, herunder forvaltning av rettigheter i utlandet og vederlag for slike, kan også overlates til organisasjoner i andre land.

* Det vil for eksempel si at medlemmene også selv kan råde over sine rettigheter i individuelle avtaler.

 § 2. Medlemskap

 2.1 Ordinært medlemskap

For å opptas som medlem i foreningen må søkeren ha oppfylt kravene i ett av følgende 3 punkter:

 1. Ha utført 4 profesjonelle normalproduksjoner eller tilsvarende for teater/opera/dans, fjernsyn eller film der søkeren har hatt selvstendig kunstnerisk ansvar for scenografi, kostymedesign eller design for figurteater. For lysdesign, videodesign og lyddesign er opptakskravet 6 normalproduksjoner eller tilsvarende for teater/opera/dans.
 2. Godkjent bachelor- eller mastergrad innen faggruppene i pkt. 1.
 3. Bestått 2-årig godkjent fagutdannelse pluss selvstendig utførelse av 2 profesjonelle normaloppgaver innen scenografi, kostyme- eller figurdesign. For lysdesignere, videodesignere og lyddesignere kreves et tillegg på 3 profesjonelle normaloppgaver.

 

 2.2 Midlertidige og utenlandske medlemskap

 1. Medlemmer av tilsvarende organisasjoner i Norden blir automatisk medlemmer av Norske Scenografer i forbindelse med oppdrag i Norge.
 2. Andre utenlandske scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater og lysdesignere som gjester Norge, kan bli medlem i den tiden de er i landet. Inntil 6 mnd. betales halv kontingent, over 6 mnd. betales full kontingent.

 2.3 Assosierte medlemmer

Følgende kan bli assosierte medlemmer i Norske Scenografer:

 1. De som er i relevant utdanningssituasjon. Her gjelder samme type utdanning som nevnt i punkt 2.1.2 og 2.1.3 ovenfor.
 2. Nyutdannede scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere og lyddesignere som ikke innfrir krav til opptak som medlem.
 3. Fullverdige medlemmer kan i en avgrenset periode få omgjort sitt ordinære medlemskap til assosiert medlem etter styrets godkjennelse. Dette gjelder for eksempel i perioder hvor man er student, har foreldrepermisjon eller av annen grunn står utenfor relevant arbeidssituasjon over en lengre, men avgrenset, periode.

Hvis det er tvil eller tvist om en skole kan godkjennes, skal styret forholde seg til godkjenning som er gitt skolen gjennom Statens lånekasse for utdanning.

Når assosierte medlemmer fyller kriteriene for fullt medlemskap, kan styret omgjøre det assosierte medlemskap til fullt medlemskap.

 2.4 Søknad om medlemskap

Søknad om medlemskap med CV og dokumentasjon av utførte oppgaver sendes styret og behandles av dette. Avgjørelsen kan ankes til generalforsamlingen.

 2.5 Opphør av medlemskap

Medlemskap opphører dersom medlemmet

 1. skriftlig melder fra om at han/ hun ønsker å avbryte medlemskapet,
 2. ved inngangen av et nytt år ikke har betalt kontingent for forrige år,
 3. vesentlig misligholder sine plikter i henhold til vedtak lovlig fattet av foreningen, inngåtte avtaler eller vedtekter.

Styret kan vedta suspensjon i påvente av behandling av eksklusjonsak i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan beslutte å gjeninnta medlemmer etter forslag fra styret uten debatt.

 2.6 Æresmedlemskap

Personer som har gjort seg særlig fortjent kan av styret foreslås som æresmedlem av Norske Scenografer. Æresmedlemskap kan tildeles på bakgrunn av ekstraordinær innsats til fremme av foreningen og våre fagområder, og ved spesielt betydningsfull kunstnerisk innsats innenfor scenografi, kostymedesign, lysdesign, videodesign, lyddesign eller design for figurteater. Beslutningen må fattes på årsmøte med 2/3 flertall.

 § 3. Organisasjon

 3.1 Generalforsamlingen

3.1.1 Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Det holdes innen utgangen av mai måned hvert år.

3.1.2 Stemmerett har den som før møtet har betalt kontingent for året.

3.1.3 Innkallelse med dagsorden til generalforsamling skal sendes medlemmene minst 2 uker før.

3.1.4 Saker som ønskes tas opp på generalforsamlingen må sendes styret innen 1. april.

3.1.5 Sakslisten for generalforsamlingen skal minst inneholde:

 1. Konstituering, valg av møteleder og referenter
 2. Årsberetning fra styret
 3. Regnskap
 4. Styrets forslag til budsjett for påfølgende år
 5. Valg

3.1.6 Saker avgjøres ved enkelt flertall.

 3.2 Ekstraordinær generalforsamling

Denne innkalles i følgende tilfeller:

1. om styret forlanger det

2. om 1/3 av medlemmene forlanger det

Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig med de medlemmene som møter frem, samt med stemmer ved skriftlig fullmakt.

 3.3 Styret

3.3.1 Styret er foreningens høyeste myndighet mellom generalforsamlingen.

3.3.2 Styret velges av generalforsamlingen for to år om gangen og består av: styreleder, nestleder, fire styremedlemmer og fire varamedlemmer.

3.3.3 Valgene ordnes slik at minst to av styremedlemmene velges det ene året, og de resterende det påfølgende år. Den samme ordningen gjelder for valg av vara.

3.3.4 Styret har fullmakt til å ansette lønnet sekretær, og lønne styreleder og nestleder, samt styremedlemmer eller andre i mindre prosjektstillinger innenfor vedtatte budsjettrammer.

3.3.5 Styrets oppgaver er

1) å lede foreningens daglige virksomhet i samsvar med vedtektene og generalforsamlingens vedtak,

2) å innkalle til generalforsamling og forberede saker til denne,

3) å bistå medlemmer i eventuelle tvister med arbeidsgivere,

4) i samarbeid med forhandlingsutvalget å forberede tariffoppgjørene,

5) å fatte vedtak som angår foreningen, og som ikke hører innunder generalforsamlingen.

3.3.6 Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller styreleders stedfortreder og to styremedlemmer eller to varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

 3.4 Forhandlingsutvalg

Generalforsamlingen velger et forhandlingsutvalg bestående av inntil fem medlemmer, som i samarbeid med styret forbereder tariffoppgjørene. Forhandlingsforslaget skal godkjennes av styret.

 3.5 Stipendkomité

Generalforsamlingen velger en stipendkomité bestående av 3 medlemmer og en vara som har som oppgave å vurdere og å innstille medlemmenes stipendsøknader til kulturdepartementet. Medlemmene velges for to år av gangen.

 3.6 Valgkomité

Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av to medlemmer som har som oppgave å foreslå og forespørre kandidater til valg. Dette arbeidet må starte i god tid før generalforsamlingen blir avholdt. Medlemmene i komitéen velges for to år om gangen.

 § 4. Økonomi

4.1 Kontingent og fagforeningstrekk fastsettes av generalforsamlingen.

4.2 Et styremedlem og sekretær disponerer i fellesskap foreningens midler.

4.3 Det skal avsettes midler til et krisefond.

4.4 Foreningens driftsregnskap avsluttes 31. desember hvert år.

 § 5. Forhold til andre organisasjoner

Norske Scenografer kan etter vedtak på generalforsamlingen tilslutte seg andre organisasjoner som medlemmene og foreningen anses tjent med. Norske Scenografer er for tiden medlem av Norwaco og Norsk Forening for Opphavsrett.

 § 6. Medlemsmøter

Slike møter bør holdes minst to ganger i året.

 § 7. Vedtektsendringer

Vedtektene kan kun endres av generalforsamlingen med 2/3 flertall av de tilstedeværende og stemmer ved skriftlig fullmakt.

§ 8. Oppløsning

Forslag om oppløsning skal behandles på to årsmøter, eventuelt to ekstraordinære årsmøter. Beslutning om oppløsning må ha 2/3 flertall av de tilstedeværende og stemmer ved skriftlig fullmakt.

§ 9. Ikrafttredelse

Disse vedtektene ble vedtatt på generalforsamlingen den 19.09.2016, og gjelder fra samme dato. Samtidig oppheves tidligere vedtekter.

Last ned vedtektene (pdf)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.